News number one

English description is news one and this text is for testing the program. English description is news one and this text is for testing the program. English description is news one and this text is for testing the program. English description is news .....

News number Two

English description is news Two and this text is for testing the program.English description is news Two and this text is for testing the program.English description is news Two and this text is for testing the program.English description is news Two .....

News number Three

English description is news three and this text is for testing the program.English description is news three and this text is for testing the program.English description is news three and this text is for testing the program.English description is ne .....

آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه

این سیستم جهت انجام تحقیق و پژوهش در زمینه ژنراتورهای القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی طراحی شده است و در هر دو حالت متصل به شبکه و منفصل به شبکه قابلیت تولید توان را دارد. برخی از کاربردهای ان را میتوان به صورت زیر بیان کرد. 1. مراکز دانشگاهی .....