خبر فارسی 1

توضیحات فارسی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات فارسی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات فارسی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات فارسی خبر یک است و این متن به عنوان آز .....

خبر فارسی 2

توضیحات فارسی خبر دواست و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات فارسی خبر دواست و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات فارسی خبر دواست و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات فارسی خبر دواست و این متن به عنوان آزمایش بر .....

خبر فارسی 3

توضیحات فارسی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات فارسی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات فارسی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات فارسی خبر سه است و این متن به عنوان آزمای .....

آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه

این سیستم جهت انجام تحقیق و پژوهش در زمینه ژنراتورهای القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی طراحی شده است و در هر دو حالت متصل به شبکه و منفصل به شبکه قابلیت تولید توان را دارد. برخی از کاربردهای ان را میتوان به صورت زیر بیان کرد. 1. مراکز دانشگاهی .....