همکاری ها

روز سه شنبه تاریخ 1402/04/13، به گزارش روابط عمومی شرکت VIET، جناب آقای دکتر چیت ساز عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه جهت بررسی راه های ایجاد همکاری بین دانشگاه ارومیه و شرکت VIET جهت راه اندازی آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر در دانشگاه ارومیه از آزمایشگاه و پتانسیل های شرکت VIET دیدن فرمودند. لازم به ذکر است که رشته جدید انرژیهای تجدید پذیر در چند سال اخیر در دانشگاه ارومیه ایجاد شده و یک حوزه رو به پیشرفت تلقی می گردد.