نمایشگاه

روز شنبه تاریخ 1402/04/31، شرکت الکترونیک صنعت ویانا در اولین گردهمایی شرکت های دانش بنیان استان آذربایجان غربی دانشگاه ارومیه حضور یافت.