روز مهندس

تجلیل از کارمند نمونه شرکت VIET به مناسبت آغاز هفته مهندس تبریک به همکار گرامی، جناب آقای مهندس محسن یونسی و با آرزوی موفقیت روز افزون