خبر کردی 1

توضیحات کردی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات کردی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات کردی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات کردی خبر یک است و این متن به عنوان آزمایش .....

خبر کردی 2

توضیحات کردی خبر دو است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات کردی خبر دو است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات کردی خبر دو است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید.توضیحات کردی خبر دو است و این متن به عنوان آزمایش بر .....

خبر کردی 3

توضیحات کردی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات کردی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات کردی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش برنامه می باشید. توضیحات کردی خبر سه است و این متن به عنوان آزمایش .....

آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه

این سیستم جهت انجام تحقیق و پژوهش در زمینه ژنراتورهای القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی طراحی شده است و در هر دو حالت متصل به شبکه و منفصل به شبکه قابلیت تولید توان را دارد. برخی از کاربردهای ان را میتوان به صورت زیر بیان کرد. 1. مراکز دانشگاهی .....